● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề " > ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề " > ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện" /> ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề " > ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề " > ● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện" />

Bài Thơ: Tự Tình (Bài 2 - Phân Tích Bài Thơ Tự Tình 2

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề

Bạn đang xem: Bài thơ: tự tình (bài 2

" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chăm đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề
● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TIẾNG ANH

Xem thêm: Cách Để Nhanh Hết Kinh Nguyệt Nhanh Hết An Toàn Chị Em Nên Biết

Để đem lại mật khẩu, các bạn nhập thư điện tử đăng nhập vào ô dưới đây. Hệ thống sẽ gửi e-mail hướng dẫn bạn khôi phục mật khẩu


Đang kích hoạt khoá học, phấn kích không đóng góp Kích hoạt khoá học thành công Kích hoạt khoá học thua trận


CÁCH THỨC THANH TOÁN

Hiện tại công ty đang tiến hành 4 phương thức giao dịch để quý khách hàng lựa lựa chọn bao gồm:
cùng với phương thức thanh toán trực tiếp, thu tiền tại nhà (ship COD), bạn phải đăng kí và thanh toán học phí tại nhà sau khi báo tin và địa chỉ. Ví dụ như sau: Phạm vi áp dụng: toàn bộ các đơn hàng có giá chỉ trị thanh toán từ 500.000 VNĐ trở lên. Phương thức đăng kí: Khi mong muốn COD, các bạn gọi điện đến Số điện thoại điện thoại tư vấn để gặp tư vấn viên bước 1: xác thực các khóa đào tạo và huấn luyện muốn đăng kí cách 2: Cung cấp add và thông tin phục vụ cho hỗ trợ tư vấn Viên bước 3: công ty in và chuyển phát nhanh hóa đơn đến địa chỉ cửa hàng Bạn đã đk Bước 4: giao dịch thanh toán học tổn phí với nhân viên cấp dưới giao nhận thời gian giao hàng:
khu vực nội thành Hà Nội: trong vòng 1 ngày làm việc khoanh vùng ngoại thành Hà Nội: vào 3-4 ngày làm việc khu vực khác: vào 5-7 ngày thao tác
giao dịch thanh toán trực tuyến bằng cổng thanh toán điện tử Ale
Pay. sau thời điểm lựa chọn khóa học phù hợp, quý khách hàng chọn phương thức thanh toán giao dịch qua Alepay. Sau khi khách hàng chọn thanh toán, trang web sẽ chuyển sang phần thanh toán giao dịch của Alepay, người tiêu dùng điền tin tức trên thẻ bank (Tín dụng, visa, master, JCB…) của doanh nghiệp để triển khai thanh toán. Hệ thống sẽ gởi mã code khóa huấn luyện và đào tạo (thông qua email/ SĐT mà bạn đã đăng ký) sau thời điểm nhận được tin tức của công ty đối tác Ale
Pay xác thực nộp tiền (thời gian thường diễn ra trong 2-3 giờ đồng hồ đồng hồ). Shop chúng tôi khuyến khích người tiêu dùng chụp hình ảnh giao dịch thành công, phục vụ quá trình giải quyết vướng mắc trong trường hợp hệ thống nạp tiền xẩy ra sự thay (nếu có). chuyển khoản ngân hàng

quá trình tiến hành như sau: người tiêu dùng chuyển tiền/chuyển khoản theo cú pháp: Nick - Họ cùng tên – Số điện thoại cảm ứng thông minh đăng ký. Thông tin tài khoản của chúng ta sẽ được công khai minh bạch cho học viên khi tiến hành thanh toán. Hoàn tất thông tin tại trang xác thực chuyển tiền. khối hệ thống sẽ chỉ kích hoạt khoá học, hoặc giữ hộ xác nhận/ giữ hộ mã code khóa học (thông qua email/ SĐT mà quý khách đã đăng ký) sau khi chi phí được chuyển đến tài khoản của công ty và sẽ không còn chịu nhiệm vụ khi gồm sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc sai tin tức chuyển khoản. Nếu xảy ra sai sót, người sử dụng vui lòng thao tác với ngân hàng để được xử lí.

giao dịch thanh toán trực tiếp tại công sở công ty.

khi tới văn phòng giao dịch/trụ sở công ty; khi mong muốn thanh toán khóa học trực tuyến, bạn sẽ được support viên của bạn hướng dẫn chọn khóa huấn luyện và đào tạo và các bước trong quá trình thanh toán. Giữ ý: sau thời điểm tiến hành thanh toán, các bạn sẽ nhận được mã code kích hoạt khóa học và Biên lai thu tiền.


chuyển đổi khóa học

sau khi nhận mã code khóa học, khách hàng kiểm tra với đăng nhập trang web công ty. Sau khi sử dụng khóa đào tạo và huấn luyện nếu vào 03 ngày trước tiên (tính từ thời gian nhận mã code); người sử dụng không ăn nhập về khóa huấn luyện và đào tạo đăng ký gồm thể thay đổi sang khóa đào tạo khác tương đương: nếu như khóa học đổi khác có giá trị to hơn khóa học đã đăng ký quý khách cần trả thêm mức giá chênh lệch. Nếu khóa học biến đổi có giá trị bé dại hơn khóa đào tạo và huấn luyện đã đăng ký quý khách không được hoàn lại phí chênh lệch. công ty chúng tôi từ chối bài toán hủy bỏ khóa đào tạo và huấn luyện và hoàn tiền trong trường hợp khách hàng đã xác thực mua khóa học.

Vận chuyển, giao nhận mã code khóa học

sau khoản thời gian thanh toán, khách hàng sẽ nhận ra mã code tương ứng với khóa học đã đăng ký: Mã code được gửi dưới dạng: Thẻ thẻ cứng, qua tin nhắn, qua email. ngôi trường hợp thanh toán giao dịch qua các bề ngoài không sử dụng tiền mặt: Mã code sẽ tiến hành gửi dưới dạng lời nhắn hoặc email. Ngôi trường hợp giao dịch thanh toán qua các bề ngoài trực tiếp bao gồm dùng chi phí mặt: Mã code sẽ được in và cấp cho qua thẻ card cứng cho quý khách hoặc qua tin nhắn, email theo yêu ước của khách hàng.


Mỗi thông tin tài khoản chỉ được truy vấn vào hệ thống trên 1 trang bị (máy tính hoặc năng lượng điện thoại) tại một thời điểm. Mỗi thông tin tài khoản học tập gồm thông tin cá thể và khóa đào tạo mà bạn đã đk được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận tác dụng học tập. Do đó, để bảo vệ sự tân tiến và quality học tập của Bạn, trong quy trình sử dụng dịch vụ, Bạn cần có trách nhiệm với thông tin tài khoản học tập của mình trong đầy đủ trường hợp: - không tạo đk và/hoặc mang lại phép bất kỳ người thứ tía ngoài Bạn áp dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho ngẫu nhiên mục đích nào. - ko cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, bật mý thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức triển khai nào không giống khi không tồn tại sự đồng ý bằng văn bạn dạng từ KIENGURU.VN. trong trường phù hợp phát hiện thông tin tài khoản học tập có dấu hiệu được thực hiện bởi các cá nhân, chúng tôi có quyền xử trí theo dụng cụ của mình. Để tránh triệu chứng lừa đảo, tận dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin hỗ trợ tư vấn từ những cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện thay mặt chính thức từ bỏ KIENGURU.VN, ko rao bán thông tin tài khoản học tập đang sở hữu, không tải lại tài khoản của cá nhân khác trên những diễn đàn, mạng làng hội, hay bất kỳ hình thức thảo luận khác.
toàn bộ các bài học trên website được công ty đăng cam kết quyền tác giả. Shop chúng tôi tôn trọng và đảm bảo quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi yêu cầu người tiêu dùng dịch vụ tất cả thái độ tích cực và lành mạnh trong vấn đề tôn trọng, đảm bảo an toàn quyền tải trí tuệ. Hầu như vi phạm bản quyền liên quan có khả năng sẽ bị xử lý theo pháp luật của điều khoản Việt Nam hiện hành.
Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Tác mang - item Văn 11Ngữ văn 11 Tập 1Ngữ văn 11 Tập 2Trắc nghiệm Ngữ văn 11 học kì 1Tuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Tuần 5Tuần 6Tuần 7Tuần 8Tuần 9Tuần 10Tuần 11Tuần 12Tuần 13Tuần 14Tuần 15Tuần 16Tuần 17Tuần 18Trắc nghiệm Ngữ văn 11 học kì 2Tuần 19Tuần 20Tuần 21Tuần 22Tuần 23Tuần 24Tuần 25Tuần 26Tuần 27Tuần 28Tuần 29Tuần 30Tuần 31Tuần 32Tuần 33Tuần 34
Bài thơ từ tình (Bài 2 - hồ Xuân Hương) - tác giả tác phẩm (mới 2022) - Ngữ văn lớp 11
Trang trước
Trang sau

Với tác giả, chiến thắng Tự tình (Bài 2) Ngữ văn lớp 11 tuyệt nhất, cụ thể trình bày vừa đủ nội dung chính quan trọng nhất về bài xích thơ tự tình (Bài 2) gồm bố cục, bắt tắt, nội dung chính, quý hiếm nội dung, quý giá nghệ thuật, dàn ý, phân tích, ....


Bài thơ: tự tình (Bài 2 - hồ Xuân Hương) - Ngữ văn lớp 11

Bài giảng: Tự tình - Cô Thúy thong dong (Giáo viên Viet
Jack)

Nội dung bài bác thơ từ tình 2


*

I. Đôi đường nét về người sáng tác Hồ Xuân Hương

- tên thật: hồ nước Xuân Hương, sống và khoảng nửa cuối thế kỉ XVIII – nửa cuối nỗ lực kỉ XIX


- Là fan cùng thời cùng với Nguyễn Du, bà sống trong một thời đại đổi mới động, đầy bão táp khiến cho thân phận con fan nhất là người đàn bà chìm nổi lênh đênh

- cuộc đời Xuân Hương các cay đắng bất hạnh:

+ bà là con bà xã lẽ

+ tơ duyên trắc trở, long đong: hai lần lấy chồng đều làm cho lẽ, ck đều khuất sớm

-Bà là fan phụ nữ quan trọng thời bấy giờ: từng đi nhiều nơi, giao du với rất nhiều văn nhân thời bấy giờ

&r
Arr; vớ cả tạo cho một hồ Xuân Hương nhan sắc xảo, cá tính, bản lĩnh

-Các tòa tháp chính:


+ tập lưu giữ Hương kí bao gồm 24 bài bác chữ Hán với 28 bài chữ Nôm, là tiếng nói tình yêu lứa đôi với các cung bậc u buồn, thương nhớ, cầu nguyện, đính bó thủy chung

+ khoảng chừng 40 bài thơ Nôm truyền tụng

- phong cách sáng tác:

+ chủ đề to trong thơ hồ Xuân hương là công ty đề tín đồ phụ nữ

+ viết về người phụ nữ, thơ bà vừa là tiếng nói nâng niu vừa là tiếng nói xác định đề cao, tiếng nói tự ý thức đầy phiên bản lĩnh

&r
Arr; hồ nước Xuân mùi hương được mệnh danh là Bà chúa thơ Nôm, cô gái sĩ nổi loạn

II. Đôi nét về vật phẩm Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)

1. Yếu tố hoàn cảnh sáng tác


- từ bỏ tình (bài II) phía trong chùm thơ tự tình bố bài của hồ Xuân Hương

- Chùm thơ tự tình thể hiện cảnh ngộ trái ngang ngang trái cùng mọi nỗi niềm bi đát tủi cay đắng của thi sĩ

2. Cha cục

- Đề (hai câu đầu): Nỗi niềm bi thảm tủi đơn độc của bạn nữ sĩ trong tối khuya thanh vắng

- Thực (hai câu tiếp): cảnh ngộ đầy chua xót, bẽ bàng

- Luận ( nhị câu tiếp theo): thể hiện thái độ phản kháng phẫn uất

- Kết (hai câu cuối): vai trung phong trạng ngán chường, bi lụy tủi

3. Quý giá nội dung

- từ bỏ tình (bài II) diễn đạt tân trạng, thể hiện thái độ của hồ nước Xuân Hương: vừa đau buồn, vừa phẫn uất trước duyên phận, thay gượng vươn lên cơ mà vẫn rơi vào tình thế bi kịch, đồng thời bài xích thơ cũng cho thấy thêm khát vọng sống, khát vọng niềm hạnh phúc của bạn nữ sĩ

4. Quý hiếm nghệ thuật

- bài xích thơ xác định tài năng độc đáo của Bà chúa thơ Nôm trong thẩm mỹ và nghệ thuật sử dụng trường đoản cú ngữ và xây đắp hình tượng

III. Dàn ý phân tích Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)

1. Hai cầu đề:

♦Câu 1

- Thời gian: đêm khuya &r
Arr; so với những ai thừa lứa lỡ thì hay thân phận lẽ mọn chính là thời khắc của không ít trăn trở thổn thức, là không gian ngập tràn nỗi cô đơn trống trải đến quặn lòng

- Âm thanh tiếng trống vọng về khiến cho tủi càng thêm tủi, đơn độc trống trải nhân lên trùng trùng

- trường đoản cú láy văng vẳng vừa tả music tiếng trống vừa gợi không gian mênh mông, yên lặng đến rợn ngợp

- giờ trống canh dồn gợi lên bước tiến dồn dập của thời gian và sự rối bời của vai trung phong trạng

♦Câu 2

- Trơ là lẻ loi trơ trọi, là tủi hổ, bẽ bàng, hồng nhan mà cứ yêu cầu trơ ra

&r
Arr; Câu thơ là nỗi niềm tủi hổ, đắng cay, đau xót của kẻ hồng nhan bạc tình phận

- từ bỏ trơ đắt giá được đảo lên đầu câu, lại được tách riêng ra đi nhịp lẻ 1/3/3 khiến nỗi bẽ bàng, đau xót hằn sâu nhức nhối

2. Nhị câu thực:

♦ Câu 3

- người sáng tác muốn mượn rượu giải sầu quên đi nỗi buồn, sự cô đơn nhưng nỗi sầu của Xuân Hương quá lớn không rượu nào có thể hóa đưa được

- Chữ lại diễn tả sự luẩn quẩn giữa tỉnh với say trong tâm địa trạng bi tráng tủi, chua xót, bế tắc

♦ Câu 4

- Hình ảnh tả thực: vầng trăng đang đã xế mà lại vẫn khuyết không tròn

- Ẩn dụ : tuổi xuân sắp trôi qua, cuộc sống sắp sửa xế bóng cơ mà tình yêu vẫn dang dở, niềm hạnh phúc chưa một lần trọn vẹn viên mãn

- thẩm mỹ đối tài tình có tác dụng nổi rõ thảm kịch về thân phận người đàn bà khao khát tình yêu, hạnh phúc mà không đạt được

3. Nhì câu luận:

- Nỗi niềm căm uất trào ra ùa vào cảnh vật, tiếp cho chúng sức mạnh công phá:

+ rêu vốn nhỏ bé mềm yếu nay trở đề xuất gai cứng dung nhan nhọn, xiên ngang mặt khu đất để trồi lên

+ mấy hòn đá trở yêu cầu nhọn hoắt như chông như mác đâm toạc cả chân mây

&r
Arr; Rêu và đá như mong vạch trời vạch đất ra mà oán thù hờn, phản bội đối, đó khác làm sao cơn thịnh nộ của con người

- nghệ thuật và thẩm mỹ đảo ngữ, sử dụng động tự mạnh, tả cảnh ngụ tình &r
Arr; xác minh sự nổi loạn trong tâm địa trạng: thái độ phản kháng dữ dội quyết liệt của thiếu nữ sĩ cùng với cuộc đời, số phận, làng hội mặt khác khẳng định khả năng tự tin của hồ Xuân Hương

4. Nhị câu kết

- sử dụng tài tình từ đa nghĩa, đồng âm

+ trường đoản cú xuân vừa tất cả ngĩa là ngày xuân vừa là tuổi xuân của bé người

+ trường đoản cú lại trước tiên mang tức là thêm một lượt nữa, từ bỏ lại thứ hai là việc trở lại tuần hoàn

&r
Arr; ngày xuân tuổi trẻ của con bạn trôi đi trong ngao ngán chán chường trước dòng chảy vô tình của thời gian

- từng chữ trong câu cuối gần như nói về việc sẻ chia không trọn vẹn, sự ít ỏi như chan cất nước đôi mắt của thân phận lẽ mọn

- nấc độ sẻ chia càng nhỏ tuổi thì sự cô đơn, nỗi bi thương lại tăng thêm gấp bội

&r
Arr; bài bác thơ kết lại trong âm hưởng chua chát của sự bế tắc tuyệt vọng

5. Nghệ thuật

- Thể thơ thất ngôn bát cú Đường công cụ với kết cấu niêm qui định chặt chẽ, gieo vần đối ngẫu siêu chỉnh

- ngôn từ được sử dụng tinh tế, táo bạo mang đậm cá tính khả năng người nghệ sĩ

- các biện pháp tu từ: hòn đảo ngữ, ẩn dụ, sử dụng từ nhiều nghĩa, đồng âm được sử dụng linh hoạt hiệu quả


ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH mang lại GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi giành riêng cho giáo viên với gia sư dành riêng cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *