Thơ trời buồn trời đổ cơn mưa mà là lòng nặng trĩu nên thấy mưa thật buồn

duyle_999): "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *