Tìm Số Hạng Không Chứa X Trong Khai Triển Nhị Thức Newtơn Của

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!
1. Tìm hệ số của số hạng (x^4)trong khai triển(left(x-3 ight)^9)2.Tìm hệ số của số hạngchứa (x^12y^13)trong khai triển(left(2x+3y ight)^25)3.Tìm thông số của số hạngchứa(x^4)trong khai triển(left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)4.Tìm hệ số của số hạng khôngchứa xtrong khai triển(left(x^2-dfrac1x ight)^6)5.Tìm thông số của số hạng khôngchứa xtrong khai...

Bạn đang xem: Tìm số hạng không chứa x trong khai triển


1. Tìm thông số của số hạng (x^4)trong khai triển(left(x-3 ight)^9)

2.Tìm hệ số của số hạngchứa (x^12y^13)trong khai triển(left(2x+3y ight)^25)

3.Tìm thông số của số hạngchứa(x^4)trong khai triển(left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4.Tìm thông số của số hạng khôngchứa xtrong khai triển(left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5.Tìm hệ số của số hạng khôngchứa xtrong khai triển(left(x+dfrac1x^4 ight)^10)


Ta có: (x3 +

*
)8=
*
Ck8 x3(8 – k) (
*
)k =
*
Ck8 x24 – 4k

Trong tổng này, số hạng Ck8 x24 – 4k không đựng x khi và chỉ khi

*
⇔ k = 6.

Vậy số hạng không đựng x trong triển khai (theo công thức nhị thức Niu - Tơn) của biểu thức đã cho là C68 = 28.


Tìm số hạng không chứa x trong khai triển(left(x^2-dfrac1x^2 ight)^n)

( với x khác 0) biết:(C^6_n+3C^7_n+3C^8_n+C^9_n=2C_n+2^8)


(left(C_n^6+C_n^7 ight)+2left(C_n^7+C_n^8 ight)+left(C_n^8+C_n^9 ight)=2C_n+2^8)

(Leftrightarrow C_n+1^7+2C_n+1^8+C_n+1^9=2C_n+2^8)

(Leftrightarrowleft(C_n+1^7+C_n+1^8 ight)+left(C_n+1^8+C_n+1^9 ight)=2C_n+2^8)

(Leftrightarrow C_n+2^8+C_n+2^9=2C_n+2^8)

(Leftrightarrow C_n+2^9=C_n+2^8)

(Leftrightarrow n+2=9+8)

(Rightarrow n=15)

(left(x^2-dfrac1x^2 ight)^15)có SHTQ:(C_15^kx^2k.left(-1 ight)^15-k.x^2k-30=C_15^k.left(-1 ight)^15-k.x^4k-30)

Số hạng ko đựng x(Rightarrow4k-30=0)ko gồm k nguyên thỏa mãn

(Rightarrow)Ko sống thọ số hạng ko cất x

Đề bài sai


Đúng(0)

Tìm số hạng x của khai triển(left(x+dfrac2x ight)^8)


#Toán lớp 11
2
Dora

Xét số hạng trang bị `k+1`

`C_8 ^k x^<8-k>.(2/x)^k , 0 8-2k=0k=4`

`=>` cùng với `k=4` tất cả số hạng không đựng `x` là: `C_8 ^4 2^4 =1120`


Đúng(3)
Akai Haruma gia sư

Lời giải:

((x+frac2x)^8=sumlimits_k=0^8C^k_8x^k(2x^-1)^8-k=sumlimits_k=0^8C^k_82^8-kx^2k-8)

Số hạng không chứa $x$ vào khai triển, tức là số mũ của $x$ bởi $0$

$Leftrightarrow 2k-8=0Leftrightarrow k=4$

Vậy số hạng không cất $x$ trong khai triển là:(C^4_8.2^8-4=1120)


Đúng(2)

Tìm số hạng không cất x trong khai triển(left(3x^3-dfrac1x^2 ight)^n), (x( e)0) biết rằng n(in)N*:(2P_n-left(4n+5 ight)P_n-2=3A^_nn-2)


#Toán lớp 11
2
Hoàng Tử Hà

Cái khu vực vế đề nghị biểu thức tức là gì rứa bạn?


Đúng(0)
Hoàng Tử Hà

Chắc là cụ này(3A^n-2_n)

(gtLeftrightarrow2.n!-left(4n+5 ight)left(n-2 ight)!=3.dfracn!2!)

(Leftrightarrowdfrac12n!=left(4n+5 ight)left(n-2 ight)!Leftrightarrowdfrac12nleft(n-1 ight)left(n-2 ight)!=left(4n+5 ight)left(n-2 ight)!)

(Leftrightarrowdfrac12nleft(n-1 ight)=4n+5Leftrightarrow n=10)

(left(3x^3-dfrac1x^2 ight)^10=left(3x^3-x^-2 ight)^10=sumlimits^10_k=0C^k_103^10-k.x^3left(10-k ight).left(-1 ight)^k.x^-2k)

(=sumlimits^10_k=0C^k_10.left(-1 ight)^k.3^10-k.x^30-5k)

=> so hang ko chua x:(30-5k=0Leftrightarrow k=6)

(Rightarrow C^6_10.left(-1 ight)^6.3^10-6=17010)


Đúng(0)

Tìm số hạng không cất xtrong triển khai nhị thức New-tơn của(left(2x^2-dfrac3x ight)^n)biết rằng

(C^1_n+2C^2_n+3C^3_n+...+n
C^n_n=256n)


#Toán lớp 11
1
Kaito Kid

*

tham khảo


Đúng(0)

Tìm số hạng không đựng x trong khai triển(left(x^2-dfrac1x^2 ight)^n) ( cùng với x khác 0) biết:

(2A^2_n=C^2_n-1+C^3_n-1)


#Toán lớp 11
1
nguyễn thị mùi hương giang

Ta có:

(2A_n^2=C_n-1^2+C_n-1^3)(left(nge4 ight))

(Rightarrow2cdotdfracn!left(n-2 ight)!=dfracleft(n-1 ight)!2!left(n-1-2 ight)!+dfracleft(n-1 ight)!3!left(n-1-3 ight)!)

(Rightarrow2cdot nleft(n-1 ight)=dfracleft(n-1 ight)left(n-2 ight)4+dfracleft(n-1 ight)left(n-2 ight)left(n-3 ight)6)

(Rightarrow2n=dfracn-24+dfracleft(n-2 ight)left(n-3 ight)6)

(Rightarrow n=14)hoặc(n=0left(loại ight))

Với n=14 ta có khai triển:

(left(x^2-dfrac1x^2 ight)^14=sumlimits^14_k=0cdot C_14^kcdotleft(x^2 ight)^14-kcdotleft(dfrac1x^2 ight)^k)

(=C_14^kcdot x^28-4k)

Số hạng không chứa x:(Rightarrow28-4k=0Rightarrow k=7)

Vậy số hạng không cất x trong khai triển là:

(C_14^7cdot x^28-4cdot7=C_14^7=3432)


Đúng(1)
1/ Giải phương trình sau:(tan^2left(x+dfracpi3 ight)+left(sqrt3-1 ight)tanleft(x+dfracpi3 ight)-sqrt3=0)2/ Tìm thông số của số hạng chứa(x^26)trong khai triển(left(dfrac1x^4+x^7 ight)^n). Biết(C^2_n+2-4C^n_n+1=2left(n+1 ight))(n∈ N* ; x >...
Đọc tiếp

1/ Giải phương trình sau:

(tan^2left(x+dfracpi3 ight)+left(sqrt3-1 ight)tanleft(x+dfracpi3 ight)-sqrt3=0)

2/ Tìm thông số của số hạng chứa(x^26)trong khai triển(left(dfrac1x^4+x^7 ight)^n). Biết(C^2_n+2-4C^n_n+1=2left(n+1 ight))(n∈ N* ; x > 0)


#Toán lớp 11
1
Nguyễn Lê Phước Thịnh

Câu 2:

(Leftrightarrowdfracleft(n+2 ight)!2!cdot n!-4cdotdfracleft(n+1 ight)!n!cdot1!=2left(n+1 ight))

(Leftrightarrowdfracleft(n+1 ight)left(n+2 ight)2-4cdotdfracn+11=2left(n+1 ight))

(Leftrightarrowleft(n+1 ight)left(n+2 ight)-8left(n+1 ight)=4left(n+1 ight))

=>(n+1)(n+2-8-4)=0

=>n=-1(loại) hoặc n=10

=>(A=left(dfrac1x^4+x^7 ight)^10)

SHTQ là:(C^k_10cdotleft(dfrac1x^4 ight)^10-kcdot x^7k=C^k_10cdot1cdot x^11k-40)

Số hạng chứa x^26 tương xứng với 11k-40=26

=>k=6

=>Số hạng yêu cầu tìm là:(210x^26)


Đúng(2)

a.Tìm hệ số của số hạng chứa(x^6)trong khai triển(left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm hệ số của số hạng chứa(x^6)trong khai triển(left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


#Toán lớp 11
0
xếp hạng
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn thân thiện ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng

Với giải bài xích tập 4 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số với Giải tích được soạn lời giải cụ thể sẽ giúp học sinh biết phương pháp làm bài xích tập môn Toán 11. Mời chúng ta đón xem:


Giải Toán 11 bài xích 3: Nhị thức Niu - tơn

Video Giải bài xích tập 4 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số

Bài tập 4 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Tìm số hạng không đựng x trong triển khai của x3+1x8.

Lời giải:


Số hạng tổng thể trong khai triển của x3+1x8 là:C8k.(x3)8−k.x−1k=C8k.x24−4k

Số hạng không cất x trong triển khai của x3+1x8 tương đương với: 24 – 4k = 0.

Suy ra k = 6

Vậy số hạng không chứa x trong khai triển của x3+1x8là C86=28.

Xem thêm: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa ? b

Hoạt rượu cồn 1 trang 55 SGK Toán lớp 11 Đại số: triển khai biểu thức (a + b)4thành tổng những đơn thức...

Hoạt động 2 trang 57 SGK Toán lớp 11 Đại số: cần sử dụng tam giác Pa-xcan, chứng minh rằng...

Bài tập 1 trang 57 SGK Toán lớp 11 Đại số: Viết khai triển theo công thức nhị thức Niu-tơn...

Bài tập 2 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Tìm hệ số của x3trong triển khai của biểu thức...

Bài tập 3 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Biết hệ số của x2trong triển khai của (1 – 3x)nlà 90. Tra cứu n...


Quảng cáo


Bài tập 5 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: Từ khai triển của biểu thức (3x – 4)17thành đa thức...

Bài tập 6 trang 58 SGK Toán lớp 11 Đại số: chứng tỏ rằng 1110– 1 phân chia hết mang đến 100...

Lý thuyết Nhị thức Niu-tơn

Trắc nghiệm Nhị Thức Newton tất cả đáp án


Tham khảo những loạt bài toán 11 khác:


Bài viết cùng lớp new nhất

1 5193 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

trình làng
link
chính sách
liên kết
nội dung bài viết mới duy nhất
Tổng hợp kỹ năng
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
thắc mắc mới tuyệt nhất
Thi test THPT quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *