The teacher gave some suggestions on what would come out for the examination

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

Bạn đang xem: The teacher gave some suggestions on what would come out for the examination

A. Effects iptoms

B. Symptoms

C. Demonstrations

D. Hints


*

*

Đáp án là D. Suggestion = hint: gợi ý

Nghĩa những từ còn lại: effect: sự ảnh hưởng; symptom: triệu chứng; demonstration: sự biểu thị

V/


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

The teacher gave some hints on what could come out for the examination.

A. Effects

B. Symptoms

C. Suggestions

D. Demonstrations


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions
The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination. A. Effects B. Symptoms C. Hints D....

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. effects

B. symptoms

C. hints

D. demonstrations


Đáp án C

- Suggestion (n): lời gợi nhắc (= hint)

- Effect: hình ảnh hưởng, tác động

- Symptom/ "simptəm/ (n): triệu chứng

E.g: Symptoms include a headache & sore throat.

- Demonstration /,deməns"trei∫n/ (n): sự thể hiện, trình bày, sự triệu chứng minh

E.g: a demonstration of the connection between the two sets of figures

Đáp án C (Giáo viên đã chỉ dẫn những gợi nhắc cho đều vấn đề rất có thể xuất hiện nay trong kỳ thi.)


Mark the letter A, B, C or D on your answ er sheet khổng lồ indicate the w ord(s) CLOSET in meaning lớn the underlined w ord(s) in each of the following questions.

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. Hints

B. Symptoms

C. Effects

D. Demonstrations


Chọn A

A.Hint (n): gợi ý = Suggestion (n): sự đề xuất, đề nghị.B.Symptom (n): triệu chứng.C.Effect (n): tác dụng, tác động.D.Demonstration (n): sự hội chứng minh, thuyết minh.

Dịch câu :Giáo viên đã làm được một số nhắc nhở về cái rất có thể xuất hiện trong bài bác kiểm tra.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) or phrase(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. Effects

B. Hints

C. Demonstrations

D. Symptoms


Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

Giải thích:

suggestion (n): sự gợi ý

effect (n): tác động, ảnh hưởng

hint (n): sự gợi ý, tín hiệu

demonstration (n): sự hội chứng minh, biểu hiện, dấu hiệu

symptom (n): dấu hiệu, triệu chứng

=> suggestion = hint

Tạm dịch: Giáo viên đã đưa ra một số gợi nhắc về đều gì rất có thể kiểm tra.

Chọn B


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following.The teacher gave some suggestions on what would come out for the examination. A. Symptoms B. Demonstrations C. Effects D....

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following.

The teacher gave some suggestions on what would come out for the examination.

A. symptoms

B. demonstrations

C. effects

D. hints


Đáp án D

Giải thích: suggestion (n): sự gợi ý = hint (n): lời gợi ý

Các câu trả lời còn lại:

A. Symptoms: triệu chứng

B. Demonstrations: luận chứng

C. Effects: ảnh hưởng

Dịch nghĩa: Giáo viên giới thiệu một số gợi ý về hồ hết gì sẽ tiến hành đưa ra trong nhằm kiểm tra


Mark the letter A, B C or D on answer sheet lớn indicate the answer khổng lồ each of the following question On my birthday my father gave me some money, so that I could buy a hat for myself, which made me .................. Excited. A. Extremely B. Perfectly C. Lonely D....

Mark the letter A, B C or D on answer sheet to indicate the answer to each of the following question

On my birthday my father gave me some money, so that I could buy a hat for myself, which made me .................. Excited.

A. extremely

B. perfectly

C.

Xem thêm: Last Week I Locked Myself Out Of The House Twice, I’ M Becoming Increasingly ______,

lonely

D. correctly


Đáp án A

be extremely excited: rất là vui sướng

Dịch nghĩa: vào ngày sinh nhật của tôi, cha tôi mang đến tôi một không nhiều tiền để cơ mà tôi hoàn toàn có thể tự mình tải được một cái mũ, điều đó làm tôi khôn cùng sung sướng.


Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions. Mr. Faugel was convinced that students’ nervousness had affected their scores; toreducethe anxiety of these students who had already been tested, he gave 22 of them a beta blocker beforereadministrationof the test. Their scores improved significantly. The other 8 students (who did not receive the beta blockers) improved only slightly....

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the questions.

Mr. Faugel was convinced that students’ nervousness had affected their scores; toreducethe anxiety of these students who had already been tested, he gave 22 of them a beta blocker beforereadministrationof the test. Their scores improved significantly. The other 8 students (who did not receive the beta blockers) improved only slightly. Second-time test-takers nationwide had average improvements which were similar lớn those in Faugel"s non-beta blocker group.

Beta blockers are prescription drugs which have been around for 25 years. These medications, whichinterferewith the effects of adrenalin, have been used for heart conditions and for minor bao tay such as stage fright. Now they are used for kiểm tra anxiety. These drugs seem lớn help test-takers who have low scores because of test fright, but not those who bởi not know the material. Since there can be side effects from these beta blockers, physicians are not ready to lớn prescribe them routinely for all test-takers.

Beta blockers work on some physical and emotional symptoms because they ________.

Câu hỏi: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. effects

B. hints

C. demonstrations

D. symptoms

Lời giải: 

Đáp án đúng: B. hints

Giải thích:

suggestion (n): sự gợi ý

effect (n): tác động, ảnh hưởng 

hint (n): sự gợi ý, vết hiệu

demonstration (n): sự hội chứng minh, biểu hiện, dấu hiệu 

symptom (n): vệt hiệu, triệu chứng

=> suggestion = hint

Tạm dịch: giáo viên đã chỉ dẫn một số gợi ý về hầu hết gì có thể kiểm tra.

*

Cùng Top lời giải luyện tập thêm về dạng câu hỏi này nhé!!!


BÀI 1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: He was asked to account for his presence at the scene of crime.

A. Complain B. Exchange C. Explain D. arrange

=> KEY C: account for = explain = lý giải cho

A. Phàn nàn B. đàm phán C. Giải thích  D. Sắp đến xếp

Câu 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. Effects B. Symptoms C. Hints D. demonstrations

=> KEY C: suggestions = hints = gợi ý, đề xuất

A. Tác động B. Triệu triệu chứng C. Gợi nhắc D. Luận chứng

Câu 3: I’ll take the new job whose salary is fantastic.

 A. Reasonable B. Acceptable C. Pretty high D. wonderful

=> KEY D: fantastic = wonderful = tuyệt vời

A. Phải chăng B. Tất cả thể gật đầu C. Tương đối cao D. Tốt vời

Bài 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: Because Jack defaulted on his loan, the bank took him khổng lồ court.

A. Failed lớn pay B. Paid in full C. Had a bad personality D. was paid much money

=> KEY B: defaulted = tan vỡ nợ, phá sản

A. Chẳng thể trả nợ B. Thanh toán đầy đủ C. Tính xấu D. Trả tương đối nhiều tiền

Câu 2: His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .

A. Elicited B. Irregular C. Secret D. legal

=>  KEY D: illicit = bất vừa lòng pháp

A. Lòi ra B. Không bình thường C. Bí mật D. Thích hợp pháp

Bài 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The government is not prepared to tolerate this situation any longer.

A. Look down on B. Put up with C. Take away from D. give on to

=> KEY A: tolerate = khoan dung, tha thứ, chịu đựng A là từ trái nghĩa: khinh nhờn ai, khinh thường miệt

B là từ đồng nghĩa: chịu đựng đựng, chấp nhận

Câu 2: I clearly remember talking to lớn him in a chance meeting last summer.

A. Unplanned B. Deliberate C. Accidental D. unintentional

=> KEY B: a chance = bất ngờ, vô tình

A. Không tồn tại kế hoạch B. Thay ý C. Tình cờ D. Không chủ ý

Bài 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: I could see the finish line và thought I was home and dry.

A. Hopeless B. Hopeful C. Successful D. unsuccessful

=> KEY C: home and dry = have been successful = thành công

A. Vô vọng B hy vọng C. Thành công D. Thất bại

Câu 2: Carpets from countries such as Persia & Afghanistan often fetch high prices in the United States.

A. Artifacts B. Pottery C. Rugs D. Textiles

=>  KEY C: Carpets = Rugs = thảm

A. Hiện thứ B. đồ dùng gốm C. Thảm D. Dệt may

Câu 3: Though many scientific breakthroughs have resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.

A. Accidents B. Misunderstandings C. Incidentals D. misfortunes

=> KEY A: mishaps = accidents = xui xẻo ro

A. Tai nạn B. Hiểu lầm C. Túi tiền phát sinh D. Bất hạnh

Bài 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The shop assistant was totally bewildered by the customer’s behavior.

A. Disgusted B. Puzzled   C. Angry D. upset

=> KEY B: bewildered = hoang mang, lúng túng, bối rối

A. Chán ghét B. Bối rối, lúng túng C. Giận dữ D. Cạnh tranh chịu

Câu 2: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again.

A. Wasn’t happy B. Didn’t want khổng lồ see C. Didn’t show surprise D. didn’t care

=> KEY C: didn’t bat an eyelid = không ngạc nhiên, không biến thành shock

A. Ko vui B. Không muốn nhìn C. Ko ngạc nhiên D. Không quan tâm

Câu 3: Ralph Nader was the most prominent leader of the U.S consumer protection movement.

A. Casual B. Significant C. Promiscuous D. aggressive

=> KEY B: prominent = nổi bật, xứng đáng chú ý

A. Bình thường B. đáng chú ý C. Vướng víu D. Tích cực

Bài 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: The International Organizations are going to be in a temporary way in the country.

A. Soak B. Permanent C. Complicated D. guess

=> KEY B: temporary = tạm bợ thời

A. Thấm B. Dài lâu C. Tinh vi D. Khách hàng mời

Câu 2: The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

A. Expensive B. Complicated C. simple và easy lớn use D. difficult to lớn operate

=> KEY C: sophisticated = tinh vi, phức tạp

A. Mắc đỏ B. Phức tạp C. Dễ dàng và dễ dàng sử dụng D. Khó khăn hoạt động

Bài 7: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 1: Tourists today flock lớn see the two falls that actually constitute Niagara falls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *