Soạn Tiếng Anh Unit 3 Lớp 10 : Speaking (Trang 32), Unit 3 Lớp 10 Language

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Unit 3 Speaking là tư liệu vô cùng có lợi giúp các em học viên lớp 10 bao gồm thêm nhiều gợi nhắc tham khảo để giải các câu hỏi trang 32 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường bài Music được gấp rút và dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Soạn tiếng anh unit 3 lớp 10


Tiếng Anh 10 Global Success Unit 3 Speaking được trình diễn rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp các bạn nhanh chóng biết phương pháp làm bài, giúp nâng cấp kết quả học tập, máu kiệm thời hạn nhưng vẫn học tập nhanh, học hiểu và nhớ lâu. Đồng thời là tư liệu có ích giúp giáo viên thuận lợi trong vấn đề hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 3 Lớp 10: Speaking trang 32, mời các bạn cùng cài đặt tại đây.


Bài 1

Talking about a TV music show

(Nói về chương trình âm thanh trên tivi)

Read about a TV music show & complete the notes below.

(Đọc về một chương trình âm nhạc trên truyền ảnh và chấm dứt các chú thích sau.)

Each week, six participants will dress up và perform as famous international or local artists in a live show. Two main judges and a guest artist will give their scores. After five weeks, only the three participants with the highest scores will remain on the show. On the final night, TV audiences can vote for their preferred performance and decide on the winner & two runners-up. The winner of the show will receive a cash prize.

1. Name: I know your face

2. People who give their scores: ________

3. Number of participants: ________

4. What participants have to do: ________

5. How participants win the show: ________

6. Prize(s): ________

Gợi ý đáp án

1. Name: I know your face


(Tên: Tôi biết khuôn mặt của bạn)

2. People who give their scores: two main judges & a guest artist

(Người đến điểm: hai giám khảo chính và một nghệ sĩ khách mời)

3. Number of participants: six

(Số số người chơi: sáu)

4. What participants have khổng lồ do: dress up and perform as famous international or local artists in a live show

(Người chơi buộc phải làm gì: cosplay và trình diễn như những nghệ sĩ thế giới hoặc địa phương danh tiếng trong một chương trình trực tiếp)

5. How participants win the show: TV audiences vote for & decide on the winner

(Cách tín đồ chơi thành công chương trình: khán giả truyền hình sẽ đánh giá và quyết định người chiến thắng)

6. Prize(s): cash

(Giải thưởng: tiền mặt)

Bài 2

Work in groups. Trang điểm a new music show. Use the points in 1 to organise your ideas.

(Làm câu hỏi nhóm. Tạo ra một chương trình music mới. Sử dụng các ý trong bài xích 1 để thu xếp các ý tưởng phát minh của bạn.)

Gợi ý đáp án

1. Name: I"ve got the rhythm

(Tên: Tôi đã chiếm lĩnh nhịp điệu)

2. People who give their scores: 3 main judges và a famous local artist

(Người mang lại điểm: 3 giám khảo chính và một nghệ sỹ địa phương nổi tiếng)

3. Number of participants: 5

(Số số người chơi: 5)


4. What participants have khổng lồ do: take turns khổng lồ sing a song whose rhythm is changed from the original one

(Người chơi yêu cầu làm gì: cụ phiên nhau hát một bài xích hát nhưng mà nhịp điệu của chính nó bị đổi khác so với bài xích hát ban đầu)

5. How participants win the show: sing correctly và the most beautifully

(Cách fan chơi thành công chương trình: hát đúng cùng hay nhất)

6. Prize(s): cash & a trip to America

(Giải thưởng: tiền mặt cùng một chuyến phượt đến Mỹ)

Bài 3

Present your show lớn the whole class. Use your ideas in 2 and the expressions below. Vote for the best show.

(Trình bày công tác của bạn cho tất cả lớp. Thực hiện ý tưởng của công ty trong bài 2 và các cụm diễn tả bên dưới. đánh giá cho công tác hay nhất.)

Useful expressions:

- We came up with an idea about a TV music show which is …

(Chúng tôi nảy ra ý tưởng phát minh về một chương trình âm nhạc trên truyền hình, sẽ là …)

- Let us give you an example.

(Hãy để công ty chúng tôi đưa ra ví dụ.)

- In our show, there will be …

(Trong chương trình của bọn chúng tôi, sẽ sở hữu được …)

- The participants have lớn …

(Người chơi phải …)

- The winner will receive …

(Người thắng cuộc sẽ nhận ra …)

Gợi ý giải đáp 1

We came up with an idea about a TV music show which is I"ve got the rhythm. Let us give you an example. In our show, there will be 5 participants, 3 main judges và a famous local artist. The judges và the artist will give their score. The 5 participants have to lớn take turns to lớn sing a song whose rhythm is changed from the original one. The winner is the one that sings correctly and the most beautifully & he/ she will receive a cash prize và a trip to America.


Dịch nghĩa

Chúng tôi nảy ra phát minh về một chương trình âm thanh truyền hình chính là Tôi đã có được nhịp điệu. Hãy để cửa hàng chúng tôi đưa ra cho mình một ví dụ. Trong lịch trình của chúng tôi, sẽ sở hữu 5 bạn tham gia, 3 giám khảo chính và một nghệ sĩ khét tiếng trong nước. Giám khảo và nghệ sĩ sẽ giới thiệu điểm của họ. Năm fan tham gia đề xuất thay phiên nhau hát một bài bác hát nhưng nhịp điệu của bài hát kia bị chuyển đổi so với bài bác hát gốc. Người chiến thắng là bạn hát đúng cùng hay nhất sẽ cùng người đó sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt và một chuyến du ngoạn đến Mỹ.

Xem thêm: Ảnh lạnh lùng avatar đẹp ngầu nữ ngầu, lạnh lùng, đẹp, mê không lối

Gợi ý đáp án 2 

1. Name: The Voice

2. People who give their scores: television viewers

3. Number of participants: 48

4. What participants have to do: choose a coach và be trained by him/ her to lớn prepare for their performances

5. How participants win the show: The winner is determined by television viewers voting by telephone, internet, SMS text, & i
Tunes Store purchases of the audio-recorded artists" vocal performances

6. Prize(s): cash prize

Dịch nghĩa

1. Tên: The Voice

2. Những người dân cho điểm của họ: fan xem truyền hình

3. Số tín đồ tham gia: 48

4. Phần nhiều gì fan tham gia yêu cầu làm: chọn huấn luyện và giảng dạy viên cùng được huấn luyện và giảng dạy viên giảng dạy để chuẩn bị cho màn biểu diễn của họ

5. Cách người tham gia giành thành công trong chương trình: Người thắng lợi được xác minh bởi người theo dõi truyền hình đánh giá qua điện thoại, internet, tin nhắn SMS với i
Tunes Store mua những màn thể hiện giọng hát của nghệ sỹ được ghi âm

Ngữ âm: Trọng âm từ tất cả hai âm huyết

Phát âm: Trọng âm của từ có 2 âm máu trong tiếng Anh: những quy tắc cùng ví dụ minh họa.

Xem chi tiết


Ngữ pháp:Câu ghép và to V và rượu cồn từ nguyên thể

Ngữ pháp: Câu ghép & to V và cồn từ nguyên thể Unit 3 giờ đồng hồ Anh 10 Global Success

Xem cụ thể


I. Getting Started

1. Listen & read. 2. Read the conversation again & answer the following questions. 3. Find words or phrases in the conversation which refer to 4. Match the two parts to make complete sentences.

Xem lời giải


II. Language

1. Listen và repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word. 2. Listen & mark the stressed syllables in the words in bold. 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the words in 1. Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets. Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

Xem lời giải


III. Reading

1. Work in pairs. Look at the pictures và discuss the following questions. 2. Read a text about a famous music show. Match the highlighted words & phrases in the text to the meanings below. 3. Read the text again & choose the best answers. 4. Work in pairs. Discuss whether you want khổng lồ participate in Vietnam Idol. Give your reasons.

Xem giải mã


IV. Speaking

1. Read about a TV music show and complete the notes below. 2. Work in groups. 3d a new music show. Use the points in 1 to lớn organise your ideas. 3. Present your show khổng lồ the whole class. Use your ideas in 2 & the expressions below. Vote for the best show.

Xem lời giải


V. Listening

1. Look at the picture & answer the following questions. 2. Listen khổng lồ an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (✓) the information that you hear in the recording. 3. Listen again & decide whether the following statements are true (T) or false (F). 4. Work in groups. Discuss the following questions.

Xem giải mã


VI. Writing

1. Ann has just come back from a music sự kiện and shared her experience on a music website. Read her blog và complete the notes below. 2. Work in groups. Put the words & phrases in the box below into the appropriate columns. Some words and phrases can go into more than one column. 3. Imagine you went khổng lồ a music event. Write a blog (about 120 words) to nói qua your experience. Use the notes in 1 & the words and phrases in 2 to lớn help you.

Xem giải mã


VII. Communication and culture / CLIL

1. Listen và complete the following conversation with the expressions from the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Have similar conversations making và responding lớn suggestions about going lớn a music show. 1. Read a passage about chau van singing và complete the mind map below. Work in pairs. Tell your partner what you find most interesting about chau van singing.

Xem giải thuật


VIII. Looking back

Listen & mark the stressed syllables in the following words. Then read them out. Complete the text using the words in the box. 1. Match the two parts lớn make complete sentences. 2. There is a mistake in each sentence below. Find the mistake & correct it.

Xem giải thuật


IX. Project

Work in groups. Do a research on a khung of traditional music in Viet nam giới or another country. Present your findings khổng lồ the class. Your presentation should include

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép abpvisa.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *