Calcium Hydroxide React With Carbon Dioxide, Ca(Oh)2 + Co2 → Ca(Hco3)2

Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O là phản ứng phân hủy. Nội dung bài viết này cung cấp đầy đủ tin tức về phương trình hóa học sẽ được cân nặng bằng, điều kiện các chất thâm nhập phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:

Phản ứng Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O

1. Phương trình bội phản ứng phân hủy Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2 

*
 Ca
CO3 + CO2 + H2O

2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra 

Nhiệt độ

3. Bản chất nhiệt phân muối bột hiđrocacbonat cùng muối cacbonat

3.1. Sức nóng phân muối bột hiđrocacbonat (HCO3-)

Nhận xét: toàn bộ các muối hiđrocacbonat phần đông kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi đun nóng.

Bạn đang xem: Calcium hydroxide react with carbon dioxide

Phản ứng:

2M(HCO3)n → M2(CO3)n + n
CO2 + n
H2O

Ví dụ: 2Na
HCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

3.2. Nhiệt phân muối cacbonat (CO32-)

Nhận xét: những muối cacbonat không tan (trừ muối bột amoni) hầu như bị phân huỷ vì nhiệt.

Phản ứng:

M2(CO3)n → M2On + CO2

Ví dụ: Ca
CO3 → Ca
O + CO2

Lưu ý: Các phản nghịch ứng nhiệt phân muối bột cacbonat và hiđrocacbonat rất nhiều không thuộc bội nghịch ứng oxi hoá - khử.

Phản ứng nhiệt phân muối hạt Fe
CO3trong ko khí có phản ứng:

Fe
CO3 → Fe
O + CO2

4Fe
O + O2→ 2Fe2O3

4. Mở rộng kiến thức về Ca(HCO3)2

4.1. đặc điểm vật lí và nhận biết

- đặc điểm vật lí: Tồn tại trong hỗn hợp dưới dạng vào suốt, với nhì ion Ca2+ và HCO3-.

- nhận biết: sử dụng dung dịch axit HCl, thấy thoát ra khí ko màu, ko mùi:

Ca(HCO3)2 + 2HCl → Ca
Cl2 + 2H2O + 2CO2

4.2. đặc thù hóa học

- chức năng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → Ca
SO4 + 2H2O + 2CO2

- tác dụng với hỗn hợp bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2Ca
CO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2Na
OH → Ca
CO3 + Na2CO3 + 2H2O

- Bị phân hủy vị nhiệt độ:

Ca(HCO3)2 -to→ Ca
CO3 + H2O + CO2

4.3. Điều chế

Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

5. Bài xích tập vận dụng 

Câu 1. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,01 mol Mg2+; 0,05 mol HCO3- và 0,02 mol Cl-. Nước vào cốc là:

A. Nước mềm

B. Nước cứng tạm thời

C. Nước cứng vĩnh cửu

D. Nước cứng toàn phần

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 2. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 6 gam kết tủa. Thanh lọc kết tủa làm cho nóng dung dịch lại thấy gồm kết tủa nữa. Tra cứu V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

n
Ca
CO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do làm cho nóng lại thu được thêm kết tủa => nên có Ca(HCO3)2

n
Ca
CO3 sản xuất thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ Ca
CO3+ CO2 + H2O

0,04 0,04

→ n
CO2 ở phản bội ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ n
CO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 3. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)21M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

D. 9,85.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

CO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

n
Ba(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/n
Ba(OH)2= 0,15/0,1 =1,5

=> tạo nên 2 muối bột Ba
CO3 và Ba(HCO3)2 cả CO2 và Ba(OH)2 đều phản bội ứng hết

CO2 + Ba(OH)2 → Ba
CO3↓ + H2O

a ← a ← a (mol)

2CO2 + Ba(HCO3)2 → Ba(HCO3)2

2b ← b ← b (mol)

Ta có:

∑n
Ba(OH)2 = a + b = 0,1

∑n
CO2 = a + 2b = 0,15

a = 0,05

b = 0,05

=> m
Ba
CO3= 0,05.197 = 9,85 (g)

Câu 4. Nung hỗn hợp X tất cả Fe
CO3 và Ba
CO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được hóa học rắn Y với V lít CO2 (đktc). Hòa hợp Y vào H2O dư thu được dung dịch Z cùng 8 gam hóa học rắn ko tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào Z nhận được 9,85 gam kết tủa. Cân nặng của Fe
CO3 và Ba
CO3 trong các thành phần hỗn hợp ban đầu?

A. 11,6 gam, 29,77g

B. 23,2 gam, 29,77 gam

C. 23,2 gam, 32,45 gam

D. 11,6 gam, 24, 67 gam

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

4Fe
CO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→ 0,5x ……. X

Ba
CO3 → Ba
O + CO2

y …………..→.. Y……y

n
CO2 = x + y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 và Ba
O

Y + H2O dư: chất rắn ko tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8 → x = 0,1 mol → n
CO2= 0,1 + y

Ba
O + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là dung dịch Ba(OH)2

Ba(OH)2 + CO2 → Ba
CO3+ H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư nhằm hòa rã kết tủa Ba
CO3 là: (0,1 + y) – y =0,1 mol

CO2 + Ba
CO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

n
Ba
CO3 = y - 0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

m
Fe
CO3= 0,1.116 = 11,6g

m
Ba
CO3 = 0,15.197 = 29,77g

Câu 5. Nhận định nào tiếp sau đây về muối hạt cacbonat là đúng ? toàn bộ muối cacbonat đều

A. Bị nhiệt độ phân tạo nên oxit kim loại và cacbon dioxit

B. Ko tan trong nước

C. Tan trong nước.

D. Bị sức nóng phân trừ muối hạt cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Muối cacbonat của sắt kẽm kim loại kiềm, amoni và phần nhiều các muối hidrocacbonat dễ dàng tan vào nước. Những muối của kim loại không tan trong nước, ví dụ: Ba
CO3; KCO3.

+ muối bột cacbonat th-nc của sắt kẽm kim loại kiềm bền cùng với nhiệt. Muối cacbonat trung hòa - nhân chính của sắt kẽm kim loại khác cũng như muối hidrocacbonat bị nhiệt phân hủy.

Ví dụ: Ba
CO3 → Ba
O + CO2 hay

2KHCO3 → K2CO3 + CO2 + H2O

Câu 6. Khi cho từ từ dung dịch K2CO3 vào hỗn hợp HCl khuấy đều, hiện nay tượng xảy ra là

A. Lộ diện chất khí bay ra ngay khi cho K2CO3vào

B. Sau 1 thời hạn thấy mở ra chất khí cất cánh ra, hỗn hợp trong suốt

C. Không tồn tại khí thoát ra

D. Bao gồm khí thoát ra và lộ diện kết tủa

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:


Phương trình hóa học: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O.

Khi đến từ từ dung dịch K2CO3 vào dung dịch HCl khuấy đều, hiện tại tượng xẩy ra là xuất hiện thêm chất khí cất cánh ra ngay lúc cho K2CO3 vào

Câu 7.

Xem thêm: Điện Trường Đều Là Điện Trường Mà Cường Độ Điện Trường Của Nó

 Nhiệt phân trọn vẹn 81 gam Ca(HCO3)2 thu được V lít khí CO2 (đktc). Quý hiếm của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

n
Ca(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

Ca
CO3 → Ca
O + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> n
CO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít

Câu 8. Hỗn thích hợp rắn A tất cả Ca(HCO3); Ca
CO3; Na
HCO3; Na2CO3. Nung A đến cân nặng không đổi được hóa học rắn B gồm:

A. Ca
CO3 và Na2O.

B. Ca
O cùng Na2O.

C. Ca
CO3 và Na2CO3.

D. Ca
O cùng Na2CO3.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Ca(HCO3)2 → Ca
O + 2CO2 + H2O

Ca
CO3 → Ca
O + CO2

2Na
HCO3→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 9. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

A. Na2CO3 và Na3PO4

B. Na2SO4 và Na3PO4.

C. HCl và Na2CO3.

D. HCl và Ca(OH)2.

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 10. Nhiệt phân trọn vẹn 16,2 gam Ca(HCO3)2, thu được V lít khí CO­2 ở đktc. Quý hiếm của V là

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Ca(OH)2 + CO2 → Ca(HCO3)2 | Ca(OH)2 ra Ca(HCO3)2 | CO2 ra Ca(HCO3)2
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Ca(OH)2 + CO2 xuất xắc Ca(OH)2 ra Ca(HCO3)2 hoặc CO2 ra Ca(HCO3)2 thuộc loại phản ứng hóa hợp sẽ được cân nặng bằng đúng chuẩn và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một vài bài tập có tương quan về Ca(OH)2 gồm lời giải, mời các bạn đón xem:


Điều kiện phản ứng

- không có

Cách thực hiện phản ứng

- Sục khí CO2 qua dung dịch nước vôi trong

Hiện tượng nhận biết phản ứng

- cho CO2 chức năng với Ca(OH)2 thu được canxi hidrocacbonat

Bạn bao gồm biết

Tương từ như Ca(OH)2, Na
OH, KOH, Ba(OH)2 cũng có công dụng phản ứng với CO2

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: hãy lựa chọn phản ứng phân tích và lý giải sự xâm thực của nước mưa cùng với đá vôi với sự tạo thành thạch nhũ trong số hang động

A. Vì chưng phản ứng của CO2 trong không gian với Ca
O thành Ca
CO3

B. Vì Ca
O công dụng với SO2 và O2 tạo nên thành Ca
SO4

C. Vì chưng sự phân huỷ Ca(HCO3)2 → Ca
CO3 + H2O + CO2

D. Do quy trình phản ứng thuận nghịch Ca
CO3 + H2O + CO2 ⇄ Ca(HCO3)2 xẩy ra trong 1 thời gian rất lâu.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

- phản nghịch ứng thuận lý giải sự xâm thực của nước mưa gồm chứa CO2 so với đá vôi

- bội phản ứng nghịch giải thích sự chế tạo thành thạch nhũ trong những hang đụng


Ví dụ 2: Khi mang đến dung dịch Na
OH dư vào cốc đựng hỗn hợp Ca(HCO3)2 trong suốt thì vào cốc:

A. Sủi bọt bong bóng khí B. Không tồn tại hiện tượng gì

C. Mở ra kết tủa white D. Lộ diện kết tủa white và bọt khí

Đáp án C

Ví dụ 3: Khi mang đến dung dịch Na
OH dư và ly đựng dung dịch Ca(HCO3)2 trong suốt thì phản ứng lộ diện kết tủa white Ca
CO3.

2Na
OH + Ca(HCO3)2 → Ca
CO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Cho hỗn hợp Na2CO3 vào hỗn hợp Ca(HCO3)2 thấy

A. Tất cả kết tủa trắng và bọt bong bóng khí B. Không tồn tại hiện tượng gì

C. Có kết tủa trắng
D. Tất cả bọt khí bay ra

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Ta có: Na2CO3 + Ca(HCO3)2 → Ca
CO3↓ white + 2Na
HCO3

⇒ hiện tượng lạ là bao gồm kết tủa trắng xuất hiện thêm


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, abpvisa.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài bác giảng powerpoint, khóa học giành riêng cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung ứng zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *